குளிரும் சூரியன்கள்!

விலகல்   விலகும் என்ற நம்பிக்கையில் மேகங்களில் சந்தோஷமாக மறைகிறது சூரியன்!   கேள்வி   “எப்படி இருக்கிறீர்கள்” இந்த ஒரு கேள்வியில் குளிர்ந்து விடுகிறேன், எப்படி […]