மந்திரம் சொல்லுவாய்

பல்லவி மாயையில் உழலும் மனதே மந்திரம் சொல்லுவாய் தினமே (மா) அனுபல்லவி இன்னுமொரு ஜென்மம் எடுத்திட வேணுமோ தன்னை அறிய தடையேதும் உள்ளதோ (மா) சரணம் நாலு […]

அடிமை ஆனேனே

ராகம் : நாட்டைக்குறிஞ்சிஎழுத்து : நாகசுந்தரம்குரல் : ஸ்ரீமதி அபர்ணாகிருஷ்ணன் பல்லவி அடிமை ஆனேனே அம்பலத்தாடும் அந்த சிவனுக்கு அன்றே நான் (அ) அனுபல்லவி சத்குருவாய் வந்து […]

நாராயணீயம் – தமிழ்ப்பாடல் வடிவில் – 4

Dasakam: 001 — Shlokam: 04 निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ । कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव […]

ராகமாலிகை

எழுந் தோடி போடி மாயை உன் வாலை சுருட்டி கொண்டு (எ) குருநாதன் உபதேசம் கர்ணரஞ்சனமா யிருக்க உனக்கேன் கதனகுதூகலம் (எ) சங்கராபரணன் பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் சொந்தமாய் […]